You are here

Održana 43. sednica Skupštine grada Subotice

Održana 43. sednica Skupštine grada Subotice

Na 43. sednici Skupštine grada Subotice, održanoj u Velikoj većnici Gradske kuće,
usvojeno je svih 28 tačaka dnevnog reda. Pored Odluke o donošenju Plana generalne
regulacije za naselje Donji Tavankut i Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne
revizije Konsolidovanog završnog računa Grada Subotice za 2023. godinu, odbornici su doneli i
Odluku o pokretanju postupka određivanja modela finansiranja u cilju realizacije projekta javno-
privatnog partnerstva - radi obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza
putnika na teritoriji grada Subotice, kao i Odluku o davanju saglasnosti i usvajanju predloga
Projekta javno-privatnog partnerstva za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema
javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Subotice.
Doneta su i rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja za 2024. godinu Javnog
komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo”, „Javnog preduzeća za upravljanje putevima,
urbanističko planiranje i stanovanje”, Javnog preduzeća „PalićLudaš“, JKP „Parking”, JKP
„Dimničar“, JKP „Pogrebno”, JKP „Stadion”, JKP „Suboticagas”, JKP „Subotička toplana”, JKP
„Vodovod i kanalizacija”, JP „Suboticatrans”, JKP „Subotičke pijace”, DOO „Park Palić” Palić i
Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom
„Regionalna deponija”.
Usvojeno je i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća „Suboticatrans”
kojom se odobrava davanje bankarske garancije, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na
Odluku o izmenama i dopuni Statuta „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko
planiranje i stanovanje”.
Odbornici su doneli i Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o realizaciji programa rada i
finansijskog plana Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine za 2023.
Godinu, Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o realizaciji Programa poslovanja Fondacije
za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“ i Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o
realizaciji Programa poslovanja Fonda „Dr Laslo Rehak“ sa finansijskim pokazateljima za 2023.
godinu, a doneli su i Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Fondacije
za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine za 2024. godinu.
Usvojeno je, takođe, i Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Fondacije za
omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“, sa finansijskim planom za 2024. godinu, Rešenje
o davanju saglasnosti na Program poslovanja Fonda „Dr Laslo Rehak“, sa finansijskim
pokazateljima za 2024. godinu.
Na današnjoj sednici Skupštine grada Subotice za direktora Istorijskog arhiva imenovan je
Stevan Mačković.

Grad: