You are here

Objavljeni konkursi za finansiranje u oblasti društvenog i humanitarnog rada

14.03.2023. Grad Subotica objavio je javne konkurse za finansiranje projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada, kao i programa koji se odnose na pružanje usluge pomoći i nege u kući za stara, iznemogla, hronično obolela lica i osobe koje ne mogu da se samostalno brinu o sebi. Rok za podnošenje prijava je 21. mart.

Udruženja građana osoba sa invaliditetom, udruženja koja pružaju pomoć građanima u stanju socijalne potrebe, udruženja za zaštitu i promociju prava deteta i marginalizovanih grupa, kao i drugi subjekti u oblasti društvenog i humanitarnog rada imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekata, pod uslovom da imaju registrovano sedište u Subotici.

Udruženja građana, neprofitne organizacije i ustanove registrovane za obavljanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera, takođe imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje usluga pomoći i nege u kući, ukoliko imaju registrovano sedište u Subotici.

Svaki podnosilac prijave treba da priloži pregled osnovnih podataka, istorijat, opis delatnosti i detaljan opis programa ili projekta za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava. Prijave se podnose u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti sa naznakom za koji konkurs se odnose i mogu se predati lično u Gradskom uslužnom centru Grada Subotice na Trgu slobode 1 ili poslati poštom.

Obrazac prijave i kompletni tekst oba konkursa dostupni su na zvaničnoj internet stranici Grada. Dodatne informacije se mogu dobiti od Sekretarijata za društvene delatnosti, radnim danima od 8 do 14 časova, pozivom na broj telefona 024/626-885.

Grad: