You are here

Dodatnih 250 mesta za decu u vrtićima

Dodatnih 250 mesta za decu u vrtićima

Sredstva dobijena prodajom Prve kasarne namenjena su unapređenju vrtića "Sanda
Marjanović" i "Mandarina", pri čemu će ukupna investicija iznositi otprilike 102 miliona dinara.
Iako je prvobitna želja bila simultano nadograditi oba objekta, praktični izazovi smeštaja dece
tokom školske godine naveli su na odluku da se prvo sprovede nadogradnja u vrtiću
"Mandarina". Nakon završetka tog projekta, deca će biti premestena iz "Sande Marjanović" u
"Mandarinu", omogućavajući početak radova u drugom objektu. Plan je da oba vrtića budu
potpuno završena do sledeće školske godine, čime će se povećati ukupni kapaciteti za 250
mališana. Ove promene će obezbediti unapređenje uslova za vrtićke đake i stvaranje boljeg
okruženja za njihovo obrazovanje.

Grad: